• <u id="gnxvs"><small id="gnxvs"></small></u>
  <video id="gnxvs"></video>

  
  
  <tt id="gnxvs"><tbody id="gnxvs"><ol id="gnxvs"></ol></tbody></tt>

  <u id="gnxvs"><small id="gnxvs"><mark id="gnxvs"></mark></small></u>
  <b id="gnxvs"><video id="gnxvs"></video></b>
 • <video id="gnxvs"><address id="gnxvs"><kbd id="gnxvs"></kbd></address></video>
 • <acronym id="gnxvs"><track id="gnxvs"></track></acronym>

  <b id="gnxvs"></b>
  <rp id="gnxvs"></rp>

 • <tt id="gnxvs"><source id="gnxvs"></source></tt>
  1. *監測到屏幕較小, 推薦使用橫屏
   *除每股數值,比率,百分比,人數,日期,其他數據單位均為百萬;數據的貨幣單位均為當地股票的交易貨幣單位;每股數據和流通股數都已做過拆股調整;由于會計制度標準不統一,部分缺失的數據可能會顯示為空,但不代表其數值本身為0,請注意分辨核對;如果某行所有歷史數據都為空,該行自動隱藏
   每股指標年度季度
   趨勢2019-122020-122021-122022-12TTM2021-062021-122022-062022-122023-06
   每股收入1.4619.043.21-16.970.735.17-1.96-14.70-2.283.02
   稀釋每股收益1.4519.023.18-16.990.695.16-1.98-14.71-2.313.00
   扣非每股收益1.4519.023.18-16.990.695.16-1.98-14.71-2.313.00
   巴菲特所有者每股收益(TTM)--------------------
   每股自由現金流-19.401.372.742.342.520.871.861.061.281.24
   每股經營現金流-19.401.372.742.342.520.871.861.061.281.24
   每股現金0.01------------------
   每股股息0.601.262.082.302.150.971.111.151.151.00
   每股賬面價值20.9538.7238.8219.5321.5042.9738.8222.9619.5321.50
   每股有形賬面價值20.9538.7238.8219.5321.5042.9738.8222.9619.5321.50
   每股總債務--------------0.01----
   月末股價20.5036.3838.9415.6416.5341.7138.9419.5915.6418.11
   財務比率年度季度
   趨勢2019-122020-122021-122022-12TTM2021-062021-122022-062022-122023-06
   股本回報率 ROE %6.9263.748.19-58.432.9325.29-9.66-95.27-21.6928.83
   股本回報率 ROE %/市凈率7.0767.848.16-72.953.8126.05-9.63-111.64-27.0934.23
   資產收益率 ROA %6.5561.658.06-57.762.8624.68-9.48-93.62-21.2228.23
   有形股本回報率 %6.9263.748.19-58.422.9325.29-9.66-95.27-21.6928.83
   有形資產收益率 %6.5561.658.06-57.762.8624.68-9.48-93.62-21.2228.23
   5年留存收益回報率 RORE %--------------------
   資本回報率 %--------------------
   加權平均資本成本 WACC %--6.937.523.6313.22--7.52--3.63--
   凈息差(銀行股)%--------------------
   凈利率 %99.5799.8799.14100.1496.0999.74100.72100.09100.4599.49
   自由現金流利潤率 %-1,332.227.2185.33-13.78385.4416.71-95.27-7.21-55.9841.04
   債務股本比率0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
   股東權益比率0.950.980.990.990.970.970.990.970.990.97
   資產有息負債率--------------------
   資產負債率0.050.020.010.010.030.030.010.030.010.03
   資產周轉率0.070.620.08-0.580.030.12-0.05-0.47-0.110.14
   資本開支/收入--------------------
   資本開支/經營現金流--------------------
   合并利潤表年度季度
   趨勢2019-122020-122021-122022-12TTM2021-062021-122022-062022-122023-06
   利息收入--------------------
   利息支出--------------------
   凈利息收入(銀行)--------------------
   非利息收入113.721,486.87250.71-1,334.2250.61404.34-153.63-1,154.57-179.65230.26
   營業收入113.721,486.87250.71-1,334.2250.61404.34-153.63-1,154.57-179.65230.26
   貸款損失準備金--------------------
   銷售及行政開支0.481.501.831.431.290.860.970.810.630.67
   其他非利息支出0.010.380.330.410.680.190.140.220.190.49
   總非利息支出0.491.872.161.841.981.051.111.030.811.16
   特別費用--------------------
   其他收入(支出)--------------------
   利潤總額113.231,485.00248.55-1,336.0648.63403.28-154.73-1,155.59-180.47229.10
   所得稅費用--------------------
   稅率 %--------------------
   持續經營凈利潤113.231,485.00248.55-1,336.0648.63403.28-154.73-1,155.59-180.47229.10
   終止經營凈利潤--------------------
   其他收入(少數股東權益)--------------------
   歸屬于母公司股東的凈利潤113.231,485.00248.55-1,336.0648.63403.28-154.73-1,155.59-180.47229.10
   凈利率 %99.5799.8799.14100.1496.0999.74100.72100.09100.4599.49
   優先股股利--------------------
   基本每股收益1.4519.023.18-16.990.725.16-1.98-14.71-2.283.00
   稀釋每股收益1.4519.023.18-16.990.695.16-1.98-14.71-2.313.00
   發行在外的稀釋性潛在普通股平均股數78.178.178.278.676.478.278.578.678.776.4
   折舊、損耗和攤銷--------------------
   合并資產負債表年度季度
   趨勢2019-122020-122021-122022-12TTM2021-062021-122022-062022-122023-06
   貨幣資金和現金等價物0.500.030.210.05----0.210.020.05--
   貨幣市場投資8.7519.408.063.050.9816.518.063.603.050.98
   貸款和墊款總額--------------------
   貸款和租賃損失儲備--------------------
   預收收入--------------------
   貸款和墊款--------------------
   證券與投資--------------------
   應收賬款--------------------
   應收票據--------------------
   其他流動應收款項0.570.380.426.624.6111.870.428.766.624.61
   應收賬款總額0.570.380.426.624.6111.870.428.766.624.61
   固定資產、無形資產和其他長期資產凈額--------------------
   無形資產--------------------
   商譽--------------------
   其他資產(銀行)1,719.633,067.943,072.061,535.941,695.143,420.403,072.061,844.271,535.941,695.14
   資產總計1,729.463,087.753,080.751,545.651,700.743,448.783,080.751,856.651,545.651,700.74
   總存款--------------------
   應付票據及應付賬款、應交稅費和其他應付款4.814.893.808.8010.0827.313.8029.088.8010.08
   短期借款和資本化租賃債務--------------------
   長期借款和資本化租賃債務----------0.23--0.49----
   債務股本比率0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
   其他負債(銀行)88.6859.1227.9912.2036.9565.5827.9924.1912.2036.95
   負債合計93.4964.0131.7921.0047.0393.1331.7953.7521.0047.03
   普通股1,518.691,506.841,514.891,372.361,352.101,506.841,514.891,514.891,372.361,352.10
   優先股--------------------
   留存收益117.281,516.901,534.08152.29301.611,848.811,534.08288.01152.29301.61
   累計其他綜合收益(虧損)--------------------
   資本公積--------------------
   庫存股--------------------
   其他所有者權益--------------------
   歸屬于母公司所有者權益合計1,635.973,023.743,048.961,524.661,653.713,355.653,048.961,802.901,524.661,653.71
   少數股東權益--------------------
   所有者權益合計1,635.973,023.743,048.961,524.661,653.713,355.653,048.961,802.901,524.661,653.71
   股東權益比率0.950.980.990.990.970.970.990.970.990.97
   合并現金流量表年度季度
   趨勢2019-122020-122021-122022-12TTM2021-062021-122022-062022-122023-06
   來自持續經營收益的凈利潤113.231,485.00248.55-1,336.0648.63403.28-154.73-1,155.59-180.47229.10
   折舊、損耗和攤銷--------------------
   經營性應收項目變動-0.500.150.12-0.08-0.990.100.02---0.08-0.92
   存貨變動--------------------
   預付資產變動--------------------
   應付票據及應付賬款、應交稅費和其他應付款變動--------------------
   其他營運資金變動70.61-66.917.83-6.18-5.147.060.772.06-8.243.10
   營運資金變動70.10-66.767.96-6.26-6.137.170.792.05-8.312.18
   遞延所得稅--------------------
   股權激勵--------------------
   資產減值費用--------------------
   終止經營活動產生的現金流量凈額--------------------
   其他經營活動產生的現金流量凈額-1,698.34-1,311.08-42.581,526.13152.56-342.88300.301,236.78289.34-136.78
   經營活動產生的現金流量凈額-1,515.01107.17213.93183.81195.0767.57146.3683.25100.5694.51
   購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金--------------------
   處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額--------------------
   取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額--------------------
   處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額--------------------
   投資支付的現金--------------------
   收回投資及取得投資收益收到的現金--------------------
   取得無形資產支付的現金凈額差--------------------
   終止投資活動產生的現金流量凈額--------------------
   其他投資活動產生的現金流量凈額--------------------
   投資活動產生的現金流量凈額--------------------
   發行股票產生的現金流入1,557.50------------------
   回購股票產生的現金流出-------5.35-21.47---------21.47
   發行優先股產生的現金流量凈額1,557.50------------------
   發行債券產生的現金流入---------0.490.23-0.230.49-0.49--
   償付債券現金流出--------------------
   發行債券產生的現金流量凈額---------0.490.23-0.230.49-0.49--
   分配股利、利潤或償付利息支付的現金-33.34-96.98-225.09-178.63-170.91-70.72-154.37-87.88-90.75-80.16
   融資租賃產生的現金流量凈額--------------------
   其他籌資活動產生的現金流量凈額-1,557.50-------5.35-------5.35--
   籌資活動產生的現金流量凈額1,524.16-96.98-225.09-183.98-198.22-70.49-154.60-87.39-96.59-101.62
   期初現金及現金等價物余額0.109.2519.448.274.1319.4416.518.274.138.10
   匯率變動對現金及現金等價物的影響--------------------
   現金及現金等價物凈額9.1510.18-11.17-0.17-3.15-2.92-8.24-4.143.97-7.12
   期末現金及現金等價物余額9.2519.448.278.100.9816.518.274.138.100.98
   資本開支--------------------
   自由現金流-1,515.01107.17213.93183.81195.0767.57146.3683.25100.5694.51
   估值比率年度季度
   趨勢2019-122020-122021-122022-12TTM2021-062021-122022-062022-122023-06
   市盈率14.141.9112.250.0023.990.0012.250.000.000.00
   扣非市盈率14.141.9112.250.0023.990.0012.250.000.000.00
   股價/巴菲特所有者每股收益--------------------
   市凈率0.980.941.000.800.770.971.000.850.800.84
   股價/每股有形賬面價值0.980.941.000.800.770.971.000.850.800.84
   股價/自由現金流--26.5014.236.696.59--14.23--6.69--
   股價/每股經營現金流--26.5014.236.696.59--14.23--6.69--
   市銷率14.081.9112.14--22.54--12.14------
   市盈增長比--------------------
   企業價值/收入14.071.9112.20-0.9225.12--12.20---0.92--
   喬爾·格林布拉特收益率 %--------------------
   唐納德·亞克曼收益率 %--------------------
   席勒市盈率--------------------
   股息率 %2.443.425.1414.6412.643.745.1411.4414.6412.04
   估值和質量年度季度
   趨勢2019-122020-122021-122022-12TTM2021-062021-122022-062022-122023-06
   總市值1,6012,8413,0581,2211,2713,2573,0581,5391,2211,393
   企業價值1,6002,8413,0581,2211,2713,2573,0581,5391,2211,393
   月末股價20.5036.3838.9415.6416.5341.7138.9419.5915.6418.11
   每股現金凈流量-1.19-0.82-0.40-0.27-0.61-1.19-0.40-0.68-0.27-0.61
   凈流動資產價值 NCAV--------------------
   凈凈營運資本 NNWC-1.19-0.82-0.40-0.27-0.61-1.19-0.40-0.68-0.27-0.61
   內在價值:預期自由現金流模型--------------------
   內在價值:市銷率模型--------------------
   彼得林奇公允價值--------------------
   格雷厄姆估值26.14128.7352.70--18.25134.3452.70----18.25
   盈利能力值(EPV)--------------------
   基本面趨勢(F分數)----44404040
   財務造假嫌疑(M分數)0.000.001.040.000.000.001.040.000.000.00
   可供營運的資產凈額/總資產0.951.750.990.501.071.090.880.590.821.07
   最高股價22.7537.9043.5339.0419.2841.7143.5339.0422.9919.04
   最低股價19.6212.7732.5815.3415.3032.5835.7019.3415.3416.00
   股票回購率 %-----0.570.592.07---0.57--0.591.49
   股票回購收益率 %-97.29----0.441.69--------3.08
   每股收入同比增長率 %--1,207.70-83.16-628.94104.38-6.26-114.47-384.09-16.67120.52
   每股收益同比增長率 %--1,211.72-83.28-634.28104.13-6.35-114.66-385.08-16.74120.39
   發行在外的普通股平均股數78.0978.0878.1678.6476.3778.1678.1778.5678.7276.37
   期末總股本78.0978.0978.5478.0876.9278.0978.5478.5478.0876.92
   β貝塔系數-------0.041.44-------0.041.46
   重述日期03/06/2003/05/2103/04/2203/06/2309/01/2309/02/2103/04/2209/01/2203/06/2309/01/23
   報告日期03/06/2003/05/2103/04/2203/06/2309/01/2309/02/2103/04/2209/01/2203/06/2309/01/23
   收益發布日期--------09/01/2309/02/21--09/01/22--09/01/23
   股東人數--------------------
   在職員工人數--------------------
   外匯匯率1.001.001.001.00--1.001.001.001.001.00
  2. <u id="gnxvs"><small id="gnxvs"></small></u>
   <video id="gnxvs"></video>

   
   
   <tt id="gnxvs"><tbody id="gnxvs"><ol id="gnxvs"></ol></tbody></tt>

   <u id="gnxvs"><small id="gnxvs"><mark id="gnxvs"></mark></small></u>
   <b id="gnxvs"><video id="gnxvs"></video></b>
  3. <video id="gnxvs"><address id="gnxvs"><kbd id="gnxvs"></kbd></address></video>
  4. <acronym id="gnxvs"><track id="gnxvs"></track></acronym>

   <b id="gnxvs"></b>
   <rp id="gnxvs"></rp>

  5. <tt id="gnxvs"><source id="gnxvs"></source></tt>
   1. 中文字幕家政妇